RIS
PRE SAMOSPRÁVU


VSTÚPIŤ

ROZPOČTOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE SAMOSPRÁVU

Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RISSAM) je centrálny informačný systém Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov ako aj iných údajov v súladne s platnou legislatívou.
Predkladané údaje účtovných závierok vrátane príloh sú automaticky zverejňované v Registri účtovných závierok.
Prostredníctvom RISSAM je zároveň možné vytvárať žiadosti a zúčtovania dotácií poskytovaných z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa.
znak Slovenskej republiky Datacentrum